آوا سازه
آوا سازه

شرکت آواسازه بدیع پارسیان

ارائه خدمات طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های مختلف در قالب قراردادهای پیمانکاری و مشارکت در ساخت

آوا سازه

شرکت آواسازه بدیع پارسیان

ارائه خدمات طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های مختلف در قالب قراردادهای پیمانکاری و مشارکت در ساخت

شرکت آوا سازه بدیع پارسیان به‌عنوان هسته اصلی گروه شرکت‌های ساختمانی آوا و با هدف ارائه خدمات طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های مختلف در قالب قراردادهای پیمانکاری، مشارکت در ساخت تشکیل گردیده است.
این شرکت با اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان توانسته است در جهت اجرای اهداف اولیه خود، رضایت کارفرمایان مختلف را در همکاری‌های گذشته حاصل نماید.

شرکت آوا سازه بدیع پارسیان به‌عنوان هسته اصلی گروه شرکت‌های ساختمانی آوا و با هدف ارائه خدمات طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های مختلف در قالب قراردادهای پیمانکاری، مشارکت در ساخت تشکیل گردیده است.
این شرکت با اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان توانسته است در جهت اجرای اهداف اولیه خود، رضایت کارفرمایان مختلف را در همکاری‌های گذشته حاصل نماید.

پروژه‌های شاخص