مراحل اجرای پروژه - برج جنوبی

طبقه ششم

آرماتور بندی ستون
آرماتور بندی ستون طبقه ششم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

بتن ریزی
بتن ریزی طبقه ششم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

بتن ریزی
بتن ریزی طبقه ششم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

آرماتور بندی سقف
آرماتور بندی سقف طبقه ششم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

آرماتور بندی سقف
آرماتور بندی سقف طبقه ششم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

قالب بندی ستون
قالب بندی ستون ستون طبقه ششم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

آرماتور بندی ستون
آرماتور بندی ستون طبقه ششم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد