مراحل اجرای پروژه - برج جنوبی

طبقه هفتم

آرماتور بندی ستون
آرماتور بندی ستون و دیوار طبقه هفتم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

وافل چینی و آرماتوربندی سقف
وافل چینی و آرماتوربندی سقف طبقه هفتم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

بتن ریزی سقف
بتن‌ریزی سقف طبقه هفتم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

قالب بندی ستون و دیوار
قالب بندی ستون و دیوار طبقه هفتم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

قالب بندی ستون و دیوار
قالب بندی ستون و دیوار طبقه هفتم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

قالب بندی ستون و دیوار
قالب بندی ستون و دیوار طبقه هفتم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

قالب بندی ستون و دیوار
قالب بندی ستون و دیوار طبقه هفتم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

آرماتور بندی ستون
آرماتور بندی ستون و دیوار طبقه هفتم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد