مراحل اجرای پروژه - برج جنوبی

طبقه چهارم

آرماتور بندی
آرماتور بندی ستون طبقه چهارم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

آرماتور بندی ستون
آرماتور بندی ستون طبقه چهارم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

قالب بندی ستون
قالب بندی ستون طبقه چهارم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

قالب بندی ستون
قالب بندی ستون طبقه چهارم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

قالب بندی ستون
قالب بندی ستون طبقه چهارم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

بتن ریزی ستون و دیوار
بتن ریزی ستون و دیوار طبقه چهارم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

بتن ریزی سقف
بتن ریزی سقف طبقه چهارم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

بتن ریزی سقف
بتن ریزی سقف طبقه چهارم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد