آوا سازه

طلاب ۱۵خرداد - قم

پروژه:پروژه ۳۲۲واحدی ۱۵ خرداد

کارفرما و نظارت:موسسه طلاب و روحانیون قم

محل پروژه: قم

نوع قرارداد:نازک کاری-پیمانکاری

سال عقد قرارداد: ۱۳۹۵

آخرین وضعیت: تحویل قطعی