آوا سازه

مدرسه صارمیه

پروژه: پروژه مدرسه صارمیه

کارفرما و نظارت:شرکت نو سازی مدارس اصفهان

محل پروژه: اصفهان

نوع قرارداد: نازک کاری

سال عقد قرارداد: ۱۳۹۸

آخرین وضعیت: تحویل قطعی