آوا سازه

نیلوفر ۱ و ۲

پروژه:پروژه نیلوفر ۱و ۲

کارفرما و نظارت:شرکت عمران و مسکن شمال

محل پروژه: نمک ابرود

نوع قرارداد: نازک کاری

سال عقد قرارداد: ۱۳۹۹

آخرین وضعیت: تحویل قطعی