نیوجرسی آزادراه کرج-قزوین

پروژه: پروژه نیوجرسی آزاد راه کرج و قزوین

کارفرما و نظارت: اداره کل راه و شهرسازی البرز

محل پروژه: البرز

نوع قرارداد: پیش ساخته-پیمانکاری

سال عقد قرارداد: ۱۳۹۴

آخرین وضعیت: تحویل قطعی