آوا سازه

پروژه باشگاه ساحلی

پروژه: پروژه باشگاه ساحلی نمک ابرود

کارفرما و نظارت:  شرکت عمران و مسکن شمال

محل پروژه:نمک ابرود

نوع قرارداد:اسکلت بتونی

سال عقد قرار داد: ۱۳۹۶

آخرین وضعیت: تحویل قطعی