پروژه ۲۰۸ واحدی بهارستان

پروژه: پروژه ۲۰۸ واحدی بهارستان

کارفرما و نظارت: شرکت عمران بهارستان

محل پروژه: بهارستان

نوع قرارداد: سفت کاری و نازک کاری-پیمانکاری

سال عقد قرارداد: ۱۳۹۲

آخرین وضعیت: تحویل قطعی