پروژه دادگستری خمینی‌شهر

پروژه: پروژه مجتمع مسکونی کارکنان دادگستری 

کارفرما و نظارت:شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری خمینی شهر

محل پروژه:خمینی شهر-منظریه

نوع قرارداد:سفت کاری و نازک کاری

سال عقد قرارداد: ۱۳۹۳

آخرین وضعیت: تحویل قطعی