آوا سازه

Board of Directors of Ava Sazeh Company

هیئت مدیره شرکت آوا سازه

مجید شفیعی

مهندس مجید شفیعی

رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت آواسازه بدیع پارسیان

مهندس ایمان عجمی

مدیرعامل

سید محمد مفضلی

مهندس سید محمد مفضلی

نائب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره شرکت آواسازه بدیع پارسیان

مهندس حمیدرضا ابراهیمی

عضو هیئت مدیره

ایمان مرتضویان

مهندس سید ایمان مرتضویان

عضو هیئت مدیره

احسان قربانی

مهندس احسان قربانی 

عضو هیئت مدیره

قربانی

مهندس رضا ابراهیمی ترکمانی

عضو هیئت مدیره

مهندس محمد مهدی منصوری دلیر

مدیر پروژه های قم و غرب مازندران