مراحل اجرای پروژه - برج جنوبی

طبقه پنجم

آرماتور بندی ستون و دیوار
آرماتور بندی ستون و دیوار طبقه پنجم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد

 

آرماتور بندی ستون و دیوار
آرماتور بندی ستون و دیوار طبقه پنجم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد 

 

آرماتور بندی ستون و دیوار
آرماتور بندی ستون و دیوار طبقه پنجم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد 

 

آرماتور بندی ستون و دیوار
آرماتور بندی ستون و دیوار طبقه پنجم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد 

 

آرماتور بندی ستون و دیوار
آرماتور بندی ستون و دیوار طبقه پنجم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد 

 

آرماتور بندی سقف
آرماتور بندی سقف طبقه پنجم برج جنوبی پروژه آرمانی محمودآباد